Masz pytania lub wolisz zamówić  telefonicznie? Zadzwoń:

(85) 651-33-75

pon. - pt. od 7:30 do 15:30

BOK@awa24.pl

Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Awa24.pl

Regulamin z dnia 23 maja 2018r.

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług;

4. Sklep Internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.awa24.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia. Właścicielem serwisu jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Awa Andrzej Ogonowski, NIP 542-011-55-92, REGON 050041313, ul. Gwiazdkowa 8, 16-010 Nowodworce;

5. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Awa Andrzej Ogonowski a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

10. PW AWA - oznacza firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Awa Andrzej Ogonowski, NIP 542-011-55-92, REGON 050041313, ul. Gwiazdkowa 8, 16-010 Nowodworce;

 

II. Postanowienia Ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.awa24.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świdczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep Internetowy, działający pod adresem www.awa24.pl, prowadzony jest przez Andrzeja Ogonowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Awa Andrzej Ogonowski, zarejestrowanego w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miejski w Wasilkowie przy ulic Białostockiej, pod numerem OSO.6411-87/07.

2.4. Niniejszy regulamin określa w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego, warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego.

2.5. Korzystanie se Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej

b) minimalna rozdzielczość ekranu 800 x 600 pikseli

2.6. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Awa Andrzej Ogonowski zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.awa24.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techinczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.10. Zdjęcia Towarów umieszczne na stronach internetowych Sklepu są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Zdjęcia oraz parametry techniczne Towarów umieszczane przy poszczególnych Towarach nie pochodzą od Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Awa Andrzej Ogonowski i dostarczane są przez producentów Towarów.

2.11. Informacja o cenie podwana na stronie www.awa24.pl ma charkater wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego informację o rozpoczęciu realizacji Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez Klienta e-maila, o którym mowa powyżej.

2.12. Baza danych Klientów sklepu jest zarejestrowana w GIODO pod numerem księgi 111459 (numer zgłoszenia 005022/2012).

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach lub kompletne przejście procesu złożenia zamówienia.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na jednej ze stron Sklepu.

3.3 Warunkiem rejestracji oraz złożenia zamówienia jest wyrażanie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Awa Andrzej Ogonowski może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu Internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Przedsiębirstwo Wielobranżowe Awa Andrzej Ogonowski za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internetu lub godzące w dobre imię Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Awa Andrzej Ogonowski.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji oraz złożenia zamówienia bez uprzedniej zgody Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Awa Andrzej Ogonowski.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobwowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiające lub naruszające dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Awa Andrzej Ogonowski

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.awa24.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodawanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcie przycisku 'Potwierdzam złożenie zamówienia" - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu nalezy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienie będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub ułsug, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Zamawiam".

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Awa Andrzej Ogonowski Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, mówiącej o rozpoczęciu realizacji zamówienia.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgdonej z Regulaminem.

 

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej  Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się:

a) transportem własnym - czas dostawy - 1 dzień roboczy

b) przesyłką kurierską - czas dostawy - 2 dni robocze

c) przesyłką listową Inpost - czas dostawy - 3 dni robocze

d) Paczkomatami Inpost - czas dostawy - 3 dni robocze

e) odbiór osobisty - czas dostawy - 1 dzień roboczy

Ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 24 godziny robocze (chyba, że podczas składania zamówienia wyraźnie wskazane zostało, iż Towar jest produktem na zamówienie - w takim wypadku termin realizacji zamówienia zostanie ustalony z Klientem indywidualnie) licząc od momentu złożenia zamówienia. Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika, który jest podany powyżej.

5.4. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekomplentości zawartości przesyłki, Klient zobowiązany jest spisać protokół szkody w obecności kuriera. Protokół musi być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez kuriera i Klienta.

5.5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez dołączenie do przesyłki zwierającej Towar faktury VAT.

 

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podwane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego 75 11602202 0000 0002 1492 0802,

b) zapłatą dla kuriera dostarczającego Towar (płatność za pobraniem),

c) korzystając z technologii PayPal, Dotpay (Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, NIP 634-26-61-860, numer REGON 240770255) lub mTRANSFER.

6.3. Do wybranych metod płatności, automatycznie doliczana jest opłata zgodna z informacjami zawartymi na stronie płatności.

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia do umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres (ul. Gwiazdkowa 8, 16-010 Nowodworce) podany w niniejszym Regulaminie.

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w odniesieniu do umów:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Przedsiębiorstwo dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru i najniższej kwoty jego dostawy na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego w terminie 14 dni, a konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru na poniższy adres: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Awa Andrzej Ogonowski, ul. Gwiazdkowa 8, 16-010 Nowodworce.

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

7.7. Do 12 miesięcy wydłuży się czas na zwrot Towaru w sytuacji gdy Klient  nie zostanie poinformowany, przez Sklep Internetowy, o możliwości zwrotu. Jeżeli Klient zostanie poinformowany o prawie odstąpienia od umowy przed upływem 12 miesięcy, termin na odstąpienie od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia Klientowi informacji o tym prawie.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Awa Andrzej Ogonowski, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, z tytułu wad fizycznych bądź prawnych – rękojmia, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta. Za wadę fizyczną należy w szczególności uznać sytuacje, gdy Towar:

a) nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep Internetowy zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,

c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep Internetowy przy zawarciu Umowy sprzedaży, a Sklep internetowy nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia,

d) został Klientowi wydany w stanie niezupełnym,

e) jeżeli Klientem jest konsument, na równi z zapewnieniem Sklepu Internetowego traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoby, która przez umieszczenie na Towarze sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent,

f) Towar sprzedany ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sklep Internetowy lub osobę trzecią, za którą Sklep Internetowy ponosi odpowiedzialność albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sklepu Internetowego.

Wada prawna:

a) Sklep Internetowy jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar sprzedany stanowi własność osoby trzeciej,

b) albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej,

c) a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu,

d) w razie sprzedaży prawa Sklep Internetowy jest odpowiedzialny także za istnienie prawa.

8.2. Sklep Internetowy odpowiada przed Klientem za wady Towaru przez okres 2 lat od wydania przedmiotu.

8.3. Jeżeli Klientem jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru sprzedanego, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.

8.4. Jeżeli Towar sprzedany ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sklep Internetowy niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar była już wymieniony lub naprawiany przez Sklep Internetowy albo Sklep Internetowy nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub dokonał usunięcia wady.

8.5. Klient może żądać usunięcia wady Towaru na wolny od wad albo wymiany, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep Internetowy.

8.6. Klient może składać reklamacje Sklepowi Internetowemu dotyczące zawartej Umowy sprzedaży pod adresem e-mail reklamacje@awa24.pl, lub w formie pisemnej na adres Sklepu Internetowego:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AWA Andrzej Ogonowski
ul. Gwiazdkowa 8
16-010 Nowodworce

8.7. Poprawnie zgłoszona reklamacja powinna zawierać conajmniej:

a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,

b) datę zawarcia Umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji,

c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,

d) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

8.8. Sklep internetowy rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci,

8.7. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail.

8.9. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres reklamacje@awa24.pl. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Awa Andrzej Ogonowski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.10. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Awa Andrzej Ogonowski nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Awa Andrzej Ogonowski podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Awa Andrzej Ogonowski o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Sklepu Internetowego (ul. Gwiazdkowa 8, 16-010 Nowodworce) lub mailowo na adres BOK@awa24.pl.

9.4.W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Awa Andrzej Ogonowski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Awa Andrzej Ogonowski a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Awa Andrzej Ogonowskia Klientem, który nie jest konsumentemw rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedziebę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Awa Andrzej Ogonowski.

10.3. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Awa Andrzej Ogonowski zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, o czym Klient zostanie powiadomiony. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklpeu Internetowego.

 

Regulamin programu bonów podarunkowych Awa24.pl

1. Wydawcą bonów podarunkowych Awa24.pl jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Awa Andrzej Ogonowski, z siedzibą w Nowodworcach, ul. Gwiazdkowa 8.

2. Wydawcą bonów podarunkowych Awa24.pl jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Awa Andrzej Ogonowski, z siedzibą w Nowodworcach, ul. Gwiazdkowa 8.

3. Program bonów podarunkowych Awa24.pl rozpoczyna się w dniu 21 listopada 2009 roku i trwa bezterminowo

4. Bony podarunkowe Awa24.pl muszą zostać zrealizowane poprzez sklep internetowy Awa24.pl działający pod adresem www.awa24.pl poprzez zakup dowolnych produktów. Bon  można użyć jednorazowo.

5. Bon podarunkowy jest aktywny od momentu jego zakupu przez kupującego i nie wymaga z jego strony żadnych dodatkowych działań.

6. Każdy z bonów podarunkowych oznaczony jest odrębnym numerem seryjnym, a podana na nim wartość jest wartością brutto.

7. Jeżeli wartość zamówienia (suma ceny produktu i opłaty za dostawę:

a) przekracza wartość bonu podarunkowego, różnica musi zostać zapłacona jedną z dostępnych metod płatności.

b) jest mniejsza niż wartość bonu podarunkowego, różnica (pozostała wartość bonu podarunkowego) przepada.

8. Ryzyko zguby i wszelkie prawa do bonu podarunkowego są przekazane na kupującego w momencie przesłania bonu podarunkowego pocztą e-mail lub tradycyjną pocztą. Sklep internetowy Awa24.pl nie ponosi odpowiedzialności za zgubę, kradzież, zniszczenie lub użycie bonu podarunkowego bez zgody kupującego.

9. Dowód zakupu (faktura) za każdy typ bonu podarunkowego Awa24.pl przekazywany jest kupującemu tradycyjną pocztą.

10. Bon podarunkowy Awa24.pl nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego, ani też kartą płatniczą.

11. W przypadku zwrotu towarów nabytych przy użyciu bonu podarunkowego Awa24.pl, możliwość zapłaty użytym do tego celu bonem podarunkowym zostanie przywrócona.

12. Wszelkie reklamacje związane z bonami podarunkowymi Awa24.pl będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez użytkownika bonu podarunkowego. Reklamacje powinny być przesyłane listownie na wskazany wyżej adres siedziby Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Awa Andrzej Ogonowski.

 

Prywatność

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Awa Andrzej Ogonowski, NIP 542-011-55-92, REGON 050041313, ul. Gwiazdkowa 8, 16-010 Nowodworce. PW Awa przetwarza dane osobowe Klienta, podane przez niego w procesie składania zamówienia i rejestracji konta w Sklepie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tj. korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania zakupów w Sklepie a także w celach marketingowych, w tym wysyłki newslettera (w przypadku wyrażenia stosownej zgody). Więcej informacji uzyskasz w polityki prywatności. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Sklepu zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).

2. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie Awa24.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

 

Regulamin newslettera

1. Klient ma możliwość zamówienia Newlettera. Zamówienie Newslettera może nastąpić w trakcie Rejestracji, jak również w dowolnej chwili poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera.

2. Otrzymywanie newslettera jest bezpłatne.

3. Newsletter będzie przekazywany drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego, w formacie html.

4. Newsletter nie będzie zawierał treści bezprawnych.

5. Powierzone Awa24.pl adresy poczty elektronicznej nie będą przekazywane osobom trzecim oraz będą przetwarzane w celach związanych wyłącznie z obsługą newslettera

6. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z dalszego otrzymywania newslettera przez wpisanie swojego adresu email w formularzu subskrypcji oraz kliknięcie przycisku 'usuń' lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres bok@awa24.pl, wysłanie pisemnego oświadczenia o cofnięciu zgody na otrzymywanie Newslettera oraz w drodze kliknięcia na link znajdujący się w Newsletterze.

 

Regulamin Promocji "Gwarantowana dostawa na Święta"

1. Promocja pod nazwą "Gwarantowana dostawa na Święta" zwana dalej Promocją jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Awa Andrzej Ogonowski w sklepie internetowym dostepnym pod adresem www.awa24.pl

2. Organizatorem promocji jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Awa Andrzej Ogonowski, ul. Gwiazdkowa 8, 16-010 Nowodworce, NIP 542-011-55-92.

3. Promocja jest skierowana do klientów sklepu internetowego Awa24.pl

4. Niniejszy Regulamin reguluje zasady organizacji Promocji.

5. Promocja trwa od 1 grudnia 2013 r. do 23 grudnia 2013 r. do g. 14:00. (decyduje data złożenia zamówienia).

6. Promocja polega na zagwarantowaniu dostawy zamówionych produktów najpóźniej 24 grudnia 2013 r.

7. Jeżeli produktów nie uda się dostarczyć w wyżej wymienionym terminie, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy (opisanych w rozdziale VII regulaminu sklepu internetowego Awa24.pl), na preferencyjnych warunkach.

8. Preferencyjne warunki stanowią, że w przypadku uznania zwrotu Klient otrzyma zwrot nie tylko wartości zakupionego towaru, ale również zwrot kosztów przesyłki towaru do klienta jak i od klienta.

9. Promocja obejmuje:
a. zamówienia, których dostawa realizowana jest przez Pocztę Polską, a wybraną formą płatności jest przedpłata, które zostały złożone przed godziną 23:59 w dniu 19 grudnia 2013 r. i płatność została zaksięgowana na koncie Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Awa Andrzej Ogonowski nie później niż 20 grudnia 2013r.
b. zamówienia, których dostawa realizowana jest przez Pocztę Polską, a wybraną formą płatności jest pobranie, które zostały złożone przed godziną 14:00 w dniu 20 grudnia 2013 r.
c. zamówienia, których dostawa realizowana jest przez DPD, a wybraną formą płatności jest przedpłata, które zostały złożone przed godziną 23:59 w dniu 22 grudnia 2013 r. i płatność została zaksięgowana na koncie Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Awa Andrzej Ogonowski nie później niż 22 grudnia 2013 r.
d. zamówienia, których dostawa realizowana jest przez DPD, a wybraną formą płatności jest pobranie, które zostały złożone przed godziną 14:00 w dniu 23 grudnia 2013 r.

10. Sposób dostawy i płatności określa kupujący w momencie składania zamówienia na stronach sklepu internetowego Awa24.pl.

11. Udział w Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu w całości.

12. Materiały reklamowe Promocji mają jedynie charakter informacyjno-promocyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

13. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej sklepu internetowego Organizatora www.awa24.pl.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania Promocji.

Masz pytania lub wolisz zamówić  telefonicznie? Zadzwoń:

(85) 651-33-75

pon. - pt. od 7:30 do 15:30

BOK@awa24.pl

Dlaczego powinieneś nam zaufać i złożyć zamówienie w Awa24.pl?

  • Jesteśmy rzetelni - na rynku działamy już od 30 lat!

  • Zamówienia wysyłamy w ekspresowym tempie

  • Gwarantujemy oryginalność i dostępność produktów

  • Połączenie ze sklepem jest szyfrowane, a Twoje dane są bezpieczne

  • Przesyłki pakujemy solidnie - dzięki temu są bezpieczne w "podróży"

  • Każdy produkt możesz zwrócić w 14 dni od zakupu. Bez pytań. Bez problemów.

pixel